Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform SoSimply en de bijhorende mobiele apps, uitgebaat door HOMERAS, en op alle offertes en overeenkomsten tussen de gebruiker en de dienstverlener. De gebruiker verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verzaakt aan elke toepassing van de bepalingen van zijn algemene of bijzondere voorwaarden en dit onafhankelijk van het tijdstip waarop ze zijn meegedeeld.

2. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op het platform. De gebruiker dient deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, de voorwaarden af te drukken of te downloaden en er een kopie van te bewaren. De algemene voorwaarden worden tevens uitdrukkelijk ter kennis gebracht van de gebruiker tijdens de bestelprocedure.

3. De algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. De gewijzigde voorwaarden treden in werking van zodra deze wijzigingen op het platform gepubliceerd zijn en vinden toepassing op elk gebruik van het platform door de gebruiker na de inwerkingtreding van de voorwaarden.

2. Definities

Service type 1: De diensten waarvan de prijs op voorhand vastligt.

Service type 2: De diensten waarvan de prijs op voorhand vastligt, maar waarbij de gebruiker kiest voor een bepaald soort materiaal dat niet voorkomt in de lijst van voorgestelde materialen. De gebruiker dient eerst informatie te verschaffen over het exacte soort materiaal dat hij wenst, alvorens een (vaste of geschatte) prijs gegeven kan worden.

Service type 3: De diensten waarbij de gebruiker eerst een omschrijving moet geven van de specifieke situatie en foto’s dient te verschaffen, alvorens een (vaste of geschatte) prijs gegeven kan worden

Service type 4: De diensten die niet voorkomen in het platformcatalogus en waarbij de gebruiker eerst een omschrijving moet geven van de specifieke situatie en foto’s dient te verschaffen, alvorens een (vaste of geschatte) prijs gegeven kan worden

Platform: De website SoSimply en de bijhorende mobiele apps

Forfait: Al in de offerte vernoemde werken worden uitgevoerd tegen absoluut forfait. Dwz dat er overeengekomen wordt dat de uitvoering van wel omschreven werken uitgevoerd worden voor een vaste som, waarbij de klant niet het recht heeft om eenzijdig wijzigingen aan de overeenkomst aan te brengen. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden door de gezamenlijke instemming van beide partijen (klant EN dienstverlener). Deze overeenkomst gebeurt schriftelijk of per mail, en is pas geldig van zodra deze door beide partijen ondertekend of bevestigd wordt.

HOMERAS: De naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel (België) en met als ondernemingsnummer 0640.711.130 die de dochteronderneming is van AG Insurance NV en die een virtueel platform ter beschikking via de website SoSimply

Gebruiker: De natuurlijke persoon of onderneming die het platform SoSimply bezoekt

Consument: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Dienstverlener: De natuurlijke persoon of onderneming die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met HOMERAS en diensten verricht die besteld werden door een gebruiker via HOMERAS.

Validatie: Nazicht van de verschafte informatie en foto’s door een dienstverlener en quotatie van de uit te voeren diensten door de betreffende dienstverlener (vaste prijs dan wel geschatte prijs).

Transactie: De overeenkomst die gesloten werd tussen de gebruiker en de dienstverlener middels het platform van HOMERAS

Bijkomende opdracht: Een andere dienstverlening dan diegene die omschreven werd in de offerte

Registratieprocedure: De online procedure via het platform SoSimply die de gebruiker moet volgen om een bestelling te plaatsen en om een overeenkomst te sluiten met een dienstverlener

Overmacht: Betekent een onvoorzienbare en onvermijdelijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van een Partij, en waarvan de verantwoordelijkheid haar niet kan worden toegewezen, waardoor deze Partij niet in staat is om haar verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren of waardoor de uitvoering van de verplichtingen buitensporig verzwaard wordt, zoals doorgaans geïnterpreteerd door de Belgische rechtspraak, en met inbegrip van: (i) stakingen of sociale conflicten, (ii) blokkades en tijdelijke stop van transport- of aankoopmiddelen, (iii) aardbevingen, branden, stormen en overstromingen, energiestoringen, oorlogen en opstanden, (iv) blokkeren van telecommunicatie en IT-infrastructuur, (v) pandemische ziektes. Deze omstandigheden en oorzaken zijn uitsluitend aangehaald ten titel van voorbeeld zonder enig beperkend karakter. De niet-uitvoering door aangestelden wordt niet als overmacht beschouwd, tenzij de niet-uitvoering zelf veroorzaakt wordt door overmacht.

3. Dienstverlening door HOMERAS

1. HOMERAS stelt een virtueel platform ter beschikking waarop gebruikers kunnen aanduiden welke diensten uitgevoerd moeten worden. HOMERAS stelt hiervoor een catalogus van verschillende diensten ter beschikking van de gebruiker. Indien de dienstverlening niet voorkomt in de catalogus, kan de gebruiker ook een individuele aanvraag indienen, buiten de catalogus om.

2. Op basis van de informatie verschaft door de gebruiker, zal HOMERAS een vaste dan wel geschatte prijs voor de dienstverlening geven. Tevens zal HOMERAS een geschikte dienstverlener zoeken en dit op basis van het type van dienstverlening, de plaats waar de diensten uitgevoerd moeten worden en de beschikbaarheid van de dienstverlener.

3. HOMERAS treedt op als tussenpersoon tussen de gebruiker en de dienstverlener teneinde de contacten tussen de gebruiker en de dienstverlener te vergemakkelijken. De gebruiker is uitsluitend en rechtstreeks verbonden met de dienstverlener, aangeduid door HOMERAS. HOMERAS kan in geen geval beschouwd worden als een partij van de transactie die overeengekomen werd tussen de dienstverlener en de gebruiker en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het uitvoeren van de transactie.

4. HOMERAS kan in geen geval beschouwd worden als een uitzendbureau of outplacementbureau, noch kan de dienstverlening van HOMERAS gekwalificeerd worden als een terbeschikkingstelling van personeel. De samenwerkingsovereenkomst die HOMERAS heeft gesloten met een dienstverlener betreft een zelfstandige dienstverlening vanwege de dienstverlener ten aanzien van de gebruiker.

4. Totstandkoming overeenkomst met de dienstverlener

2. Ingeval een geschatte prijs, kan de gebruiker echter opteren om eerst een dienstverlener ter plaatse te laten komen om de exacte prijs te bepalen. De gebruiker zal een offerte ontvangen, met een omschrijving van de te verifiëren zaken en het uurtarief van de dienstverlener. Indien de gebruiker de offerte bevestigt, zal de dienstverlener contact opnemen met de gebruiker teneinde een concrete afspraak te maken voor het plaatsbezoek. Na het plaatsbezoek zal de gebruiker een e-mail ontvangen met vermelding van de vaste prijs voor de uit te voeren diensten .

3. Het plaatsen van een bestelling veronderstelt het doorlopen van het registratieproces:

A)  Verschaffen van de vereiste informatie

 • De gebruiker dient aan te geven waar de werken moeten plaatvinden
 • De gebruiker dient alle relevante informatie voor het uitvoeren van de werken te vermelden, in het bijzonder eventuele bijkomende en niet door de dienstverlener te voorspellen moeilijkheden
 • De gebruiker dient te vermelden op welke tijdstippen en op welke data de dienstverlener kan langskomen om de werken uit te voeren

B)  De gebruiker verkrijgt een opsomming van de gekozen dienstverlening en materialen, de persoonlijke gegevens en informatie en de prijs

C)  De gebruiker dient akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, het Privacy- en cookiebeleid

4. Nadat voormelde stappen zijn doorlopen, kan de gebruiker zijn bestelling plaatsen. De gebruiker zal vervolgens een melding ontvangen dat zijn bestelling goed ontvangen werd.

5. Nadat HOMERAS de bestelling van de gebruiker ontvangen heeft, zal HOMERAS een beschikbare dienstverlener zoeken en dit op basis van het type van dienstverlening, de plaats waar de diensten uitgevoerd moeten worden en de beschikbaarheid van de dienstverlener. Ingeval van service type 2,3 en 4 zal HOMERAS de dienstverlener contacteren die de prijs voor de dienstverlening bepaald heeft.

6. Van zodra HOMERAS een geschikte dienstverlener heeft gevonden, zal HOMERAS een offerte via e-mail versturen aan de gebruiker waarin volgende informatie wordt opgenomen:

 • Omschrijving van de uit te voeren diensten
 • Plaats waar de prestaties verricht moeten worden
 • De duurtijd van de overeenkomst in het licht van de mogelijke data waarop de prestaties verricht kunnen worden
 • De identiteit, het ondernemingsnummer en de contactgegevens van de dienstverlener (adres, telefoonnummer, fax en e-mail).
 • De totale prijs voor de diensten (inclusief en exclusief BTW) en de commissie voor HOMERAS.
 • In geval de gebruiker een consument is: De gebruiker erkent dat dat hij de dienstverlener specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, waardoor de gebruiker niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel VI.47 WER.
 • In geval de gebruiker een consument is: In geval van aanvullende diensten of goederen, erkent de gebruiker dat hij het herroepingsrecht niet zal kunnen uitoefenen indien de uitvoering van de opdracht is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming en indien de dienstverlener de opdracht verwezenlijkt binnen de herroepingstermijn, voordat de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

7. De gebruiker zal verzocht worden om deze offerte te bevestigen. Op het moment van de aanvaarding van de offerte door de gebruiker, komt een overeenkomst tot stand. De betreffende e-mail zal vermelden dat de dienstverlener contact zal opnemen met de gebruiker om een concrete afspraak te maken voor het leveren van de diensten.

8. Opdat de overeenkomst geldig tot stand kan komen, dient de gebruiker aan onderstaande vereisten te voldoen:

 • De gebruiker moet wettelijk bekwaam zijn om een overeenkomst te kunnen afsluiten
 • De gebruiker moet 18 jaar of ouder zijn
 • De plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden, moet zich in België bevinden.

 

5. Annuleren van de transactie

5.1. De gebruiker

 1. De gebruiker heeft het recht de transactie te annuleren tot het ogenblik dat de dienstverlener ter plaatse is. De gebruiker dient de dienstverlener hiervan schriftelijk in kennis te stellen middels het versturen van een e-mail aan de dienstverlener via het platform. De dienstverlener zal vervolgens HOMERAS op de hoogte brengen van de annulering.
 2. Indien de gebruiker de transactie annuleert alvorens een concrete afspraak werd gemaakt met de dienstverlener omtrent de datum en het uur waarop de dienstverlener ter plaatse zal komen, kan de gebruiker kosteloos de afspraak annuleren.
 3. Indien de gebruiker de overeenkomst annuleert nadat een concrete, schriftelijke afspraak werd gemaakt met de dienstverlener omtrent de datum en het uur waarop de dienstverlener ter plaatse zal komen, dient de gebruiker een vergoeding te betalen, begroot op 20% van de (vaste of geraamde) prijs.

5.2. De dienstverlener

1. De dienstverlener kan de transactie annuleren in de volgende omstandigheden:

 • wanneer blijkt dat de informatie, verschaft door de gebruiker, niet overeenkomt met de werkelijke situatie waardoor de dienstverlener in de onmogelijkheid verkeert om de diensten te verrichten of waardoor het uitvoeren van de diensten onredelijk moeilijk wordt of niet uitvoerbaar is zonder overmatige kosten
 • in geval van overmacht
 • wanneer blijkt dat er niet-voorzienbare veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan het uitvoeren van de diensten
 • wanneer het uitvoeren van de diensten een inbreuk zou uitmaken op een wettelijke of reglementaire bepaling
 • wanneer het uitvoeren van de diensten een inbreuk zou uitmaken op de samenwerkingsovereenkomst met HOMERAS
 • wanneer de dienstverlener de gebruiker tevergeefs 5 keer heeft proberen bereiken gedurende twee opeenvolgende dagen na bevestiging van de offerte door de gebruiker.

2. In geval van annulering van de transactie door de dienstverlener, zal dit zonder kosten gebeuren. Indien de diensten echter niet geleverd kunnen worden door toedoen van de gebruiker, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten van de Dienstverlener aan de gebruiker worden aangerekend.

 

6. Prijs

6.1. Vergoeding dienstverlener

1. Service type 1: Nadat de gebruiker de te leveren diensten en het gewenste materiaal heeft aangeduid, zal de gebruiker een voorlopige offerte ontvangen. De voorlopige offerte bevat de prijs van de dienstverlening (incl. materiaal), maar zonder BTW.

Pas van zodra de gebruiker alle vereiste gegevens heeft meegedeeld alsook foto’s heeft verschaft van de plaats waar de werken uitgevoerd moeten worden, zal de gebruiker een definitieve offerte ontvangen. De definitieve offerte maakt melding van de prijs inclusief en exclusief BTW.

2. Service types 2, 3 en 4: Na validatie van de aanvraag, zal de gebruiker een offerte ontvangen waarin ofwel de prijs voor de diensten werd vastgesteld (vaste prijs) ofwel een schatting van de prijs wordt gegeven. De prijzen worden zowel inclusief als exclusief BTW vermeld.

Ingeval een geschatte prijs, kan de gebruiker ervoor opteren om een dienstverlener ter plaatse te laten komen om de exacte prijs te bepalen. De gebruiker zal een offerte ontvangen, waarop een omschrijving staat van de te verifiëren zaken en het uurtarief van de dienstverlener. Indien de gebruiker de offerte bevestigt, zal de dienstverlener contact opnemen met de gebruiker teneinde een concrete afspraak te maken voor het plaatsbezoek.

7. Betalingsvoorwaarden

1. Na validatie van de goede uitvoering van de verleende diensten door de gebruiker conform artikel 9.7, zal HOMERAS voor rekening van de dienstverlener een factuur opmaken. Nadat de factuur verzonden werd naar de gebruiker, geldt er een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

2. De dienstverlener heeft het mandaat aan HOMERAS verleend om voor zijn rekening de facturen op te stellen en te versturen naar de gebruiker alsook het mandaat om voor zijn rekening alle maatregelen te nemen tot het innen van de facturen. De gebruiker erkent bijgevolg dat alle betalingen aan de dienstverlener verplicht moeten geschieden via het platform. Indien de gebruiker de prijs voor de dienstverlening contant of buiten het portaal om aan de dienstverlener betaalt, zal HOMERAS alsnog het recht hebben om een factuur te versturen voor de geleverde diensten en bijhorende kosten, zijnde de commissie voor HOMERAS en bijhorende betalingskosten.

3. De gebruiker verbindt zich ertoe HOMERAS onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk voorstel van de dienstverlener om de betaling op een andere wijze te laten plaatsvinden dan middels het platform.

4. De gebruiker erkent dat derden tussenkomen in het betalingsproces (bv. financiële instellingen). HOMERAS neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor vergissingen, fouten, nalatigheden, weglatingen veroorzaakt door derden.

5. Protest tegen een factuur moet via aangetekend en gemotiveerd schrijven HOMERAS bereiken uiterlijk binnen de acht werkdagen na de factuurdatum, waarbij het belangrijk is dat én het nummer én de datum van de geprotesteerde factuur worden vermeld.

6. Het indienen van een protest, welke er ook de reden van zij, en zelfs als deze binnen de voorgeschreven termijn wordt geformuleerd, geeft geen recht aan de gebruiker om zijn betalingsverplichting op te schorten.

7. Indien de gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door HOMERAS is aangemaand tot betaling en een extra termijn van 14 dagen werd gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is HOMERAS gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen met een minimum van €40.

8. Dienstverlening

8.1. Wijzigen data

1.    Indien de gebruiker, na bevestiging van de offerte, alsnog de mogelijke data voor het uitvoeren van de werkzaamheden wil wijzigingen, dient de gebruiker in eerste instantie contact op te nemen met de aangeduide dienstverlener. Indien het niet mogelijk is voor de betreffende dienstverlener om de diensten te verrichten op de gewijzigde data, kan de gebruiker contact op nemen met de klantendienst van HOMERAS (tel: +32 2 340 54 60/ e-mail: info@sosimply.be) met het verzoek om een andere dienstverlener aan te stellen.

8.2. Aanwezigheid gebruiker en toegankelijkheid

1.    De gebruiker verbindt zich ertoe om op het afgesproken tijdstip ter plaatse aanwezig te zijn en om alle noodzakelijke informatie aan de dienstverlener te verschaffen. Tevens dient de gebruiker de werkzaamheden mogelijk te maken: de ruimte dient toegankelijk te zijn opdat de dienstverlener de diensten zonder buitensporige moeilijkheden of ongemakken kan uitvoeren.

2. Als de gebruiker niet aanwezig is op de afgesproken tijd en plaats voor het uitvoeren van de werken door de dienstverlener, dan dient de gebruiker een compensatie te betalen van 80 euro inclusief btw als de vertraging meer dan dertig minuten is.

3. Indien de ruimte onvoldoende toegankelijk is of indien de diensten niet geleverd kunnen worden door toedoen van de gebruiker, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten aan de gebruiker worden aangerekend. In dergelijk geval is de dienstverlener genoodzaakt om de uitvoering van de werken op te schorten en verkrijgt de dienstverlener een evenwaardige verlenging van zijn termijn om de diensten uit te voeren. De gebruiker kan daarvoor geen enkele schadevergoeding eisen.

8.3. Bijkomende werken

1. Indien de dienstverlener tijdens het uitvoeren van de diensten vaststelt dat er bijkomende diensten geleverd moeten worden of dat er bijkomende goederen noodzakelijk zijn teneinde het probleem op te lossen, dient de dienstverlener hiervoor een nieuwe offerte op te maken. Pas na ondertekening van de nieuwe offerte door de gebruiker, kan de dienstverlener de meerwerken verrichten. De facturatie hiervan geschiedt eveneens door HOMERAS voor rekening van de Dienstverlener.

2. Indien de dienstverlener niet gespecialiseerd is in het verrichten van de bijkomende werken, dient u contact op te nemen met de klantendienst van HOMERAS (tel: +32 2 340 54 60/ e-mail: info@sosimply.be) met het verzoek om een andere dienstverlener aan te stellen voor het uitvoeren van de aanvullende werken.

3. Indien de dienstverlener tijdens het uitvoeren van de diensten tot de constatatie komt dat er minder werken moeten worden uitgevoerd dan vermeld in de offerte, zal de dienstverlener een nieuwe offerte opstellen. Pas na bevestiging van de nieuwe offerte door de gebruiker, kan de dienstverlener de minwerken verrichten. De facturatie hiervan geschiedt eveneens door HOMERAS voor rekening van de Dienstverlener.

8.4. Aanvullende diensten of goederen – herroepingsrecht

Volgende bepalingen gelden uitsluitend indien de gebruiker een consument is:

1. Wanneer de dienstverlener aanvullende diensten verleent waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft gevraagd of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

2. De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de dienstverlener op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hiertoe kan hij gebruik maken van het wettelijk modelformulier voor herroeping of van een andere ondubbelzinnige verklaring van herroeping (bv. schriftelijk per aangetekende of gewone post, fax of e-mail).

4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling m.b.t. de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Als de consument wenst dat de dienstverlener start met zijn opdracht tijdens de herroepingstermijn, dan moet hij bij uitoefening van het herroepingsrecht aan de dienstverlener zijn redelijke kosten vergoeden. De dienstverlener moet deze kosten bewijzen.

6. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de dienstverlener de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

8.5. Aanvullende opdracht

1. De dienstverlener is uitsluitend gemachtigd om de diensten te verrichten zoals omschreven in de offerte. De gebruiker dient voor elke nieuwe opdracht een afzonderlijke aanvraag in te dienen bij het platform van HOMERAS. De gebruiker is dus niet gemachtigd om de dienstverlener, tijdens zijn tussenkomst, te verzoeken om een aanvullende opdracht uit te voeren. De dienstverlener dient zijn medewerking aan het uitvoeren van een aanvullende opdracht te weigeren.

8.6. Overmacht

1. Een partij die overmacht wil inroepen, moet de gebeurtenis aan de andere partij melden wanneer het voorvalt, of zo spoedig mogelijk zoals praktisch haalbaar, en dit (daarna) schriftelijk bevestigen, op straffe van verval van het recht om daarna de overmacht in te roepen.

2. In geval van overmacht, zal de uitvoering van de diensten door de dienstverlener voor dezelfde duur opgeschort worden. De oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn wordt zodoende verlengd met een periode gelijk aan de opschortingstermijn en dit zonder schadevergoeding voor de gebruiker.

3. In geval van overmacht gedurende dertig (30) dagen, kunnen zowel de dienstverlener als de gebruiker per aangetekend schrijven en zonder enige schadeloosstelling hun contract beëindigen.

8.7. Einde van de dienstverlening en aanvaarding van de diensten door de gebruiker

1. Na het uitvoeren van de diensten, zal de dienstverlener op het platform of via e-mail aangeven dat de diensten werden uitgevoerd. De dienstverlener zal als bewijs van de geleverde diensten een schriftelijk rapport met foto’s uploaden.

2. Nadat voormelde informatie ontvangen werd, zal een e-mail verstuurd worden naar de gebruiker met de vraag om de goede uitvoering van de diensten te bevestigen.

3. Klachten omtrent de uitgevoerde werken zullen slechts in aanmerking genomen worden, wanneer deze op het platform worden ingegeven binnen een termijn van 24uur na het versturen van voormelde e-mail. Bovendien moeten de klachten een duidelijke omschrijving bevatten van de gebreken die HOMERAS en de dienstverlener in staat stellen volledig kennis te nemen van de geschilpunten.

4. Indien geen klachten werden ontvangen binnen een termijn van 24uur na het versturen van voormelde e-mail en/of indien de gebruiker niet repliceert op voormelde e-mail binnen een termijn van 24uur, heeft dit voor gevolg dat de gebruiker de diensten volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. Na aanvaarding van de diensten door de gebruiker, zal een factuur verzonden worden naar de gebruiker.

5. Indien de gebruiker tijdig een klacht heeft ingediend, zal HOMERAS contact met de dienstverlener opnemen en hem op de hoogte brengen van de geformuleerde klacht. Van de gebruiker wordt verwacht dat de nodige bewijsstukken worden aangeleverd waaruit de klacht blijkt. HOMERAS zal trachten tot een compromis te komen tussen de gebruiker en de dienstverlener. Indien de klacht gegrond is, zal HOMERAS de dienstverlener verzoeken om opnieuw ter plaatse te gaan om de klachten op te lossen en dit op kosten en risico van de dienstverlener of zal HOMERAS een andere dienstverlener aanstellen om het probleem op te lossen op kosten van de oorspronkelijke dienstverlener.

6. Indien dit noodzakelijk is om tot een compromis te komen, zal HOMERAS een onafhankelijk expert aanstellen. HOMERAS zal de gebruiker en de dienstverlener op de hoogte brengen van de resultaten van het expertiseonderzoek. De kosten van een expertise veroorzaakt door een ongegronde klacht vallen ten laste van de gebruiker. De kosten van een expertise veroorzaakt door een gegronde klacht vallen ten laste van de dienstverlener.

7. Indien vaststaat dat de klacht ongegrond is, zal een factuur verzonden worden naar de gebruiker.

8. De aanvaarding van de diensten door de gebruiker stelt de dienstverlener niet vrij van zijn aansprakelijkheid voor gebeurlijke verborgen gebreken of zijn tienjarige aansprakelijkheid op basis van artikel 1792 BW en 2270 BW. De aansprakelijkheidstermijn vangt aan op het ogenblik van (uitdrukkelijke of stilzwijgende) aanvaarding van de werken door de gebruiker.

9. De dienstverlener is gedurende een termijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf de aanvaarding, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de diensten, aansprakelijk voor gebeurlijke verborgen gebreken aan de uitgevoerde diensten. De gebruiker dient een vordering wegens gebreken aan de uitgevoerde diensten in te dienen binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het gebrek en dit binnen voormelde termijn van zes (6) maanden.

Ingeval de gebruiker evenwel een consument is, geldt een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de aanvaarding, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de diensten.

10. De dienstverlener is op grond van de artikelen 1792 BW en 2270 BW gedurende een termijn van tien jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het gebouw. Deze aansprakelijkheidstermijn loopt vanaf de aanvaarding, uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de diensten. In dergelijk geval, heeft de gebruiker de keuze uit:

 • uitvoering in natura: het uitvoeren van herstelwerken door de dienstverlener op kosten van de dienstverlener; of
 • uitvoering bij equivalent: schadevergoeding

8.8. Gebruikersberichten

1. Wanneer de gebruiker gebruikersberichten post, verklaart en garandeert de gebruiker dat de inhoud ervan oorspronkelijk van de gebruiker komt en dat de gebruiker de eigendom heeft van alle rechten die op deze inhoud van toepassing zijn.

2. De gebruiker stemt er evenwel mee in om af te zien van het recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van de gebruikersberichten en de gebruiker aanvaardt dat HOMERAS elk gebruikersbericht naar eigen goeddunken kan aanwenden voor om het even welke commerciële en niet-commerciële doeleinden (met inbegrip van reproductie, bekendmaking en publicatie), zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan de gebruiker.

3. Omdat gebruikers op elk ogenblik berichten kunnen posten en HOMERAS een groot aantal recensies en commentaren host, kan HOMERAS onmogelijk alle gebruikersberichten lezen en beoordelen. HOMERAS houdt derhalve geen toezicht op de gebruikersberichten.

4. Indien een gebruiker informatie post of doorstuurt via het platform, dan is die gebruiker als enige verantwoordelijk voor de content ervan. HOMERAS draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gebruikersberichten en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de gebruikersberichten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

5. De categoriën van verboden gebruikersberichten staan hieronder opgesomd en zijn voorbeelden, maar vormen geen volledige opsomming van alle verboden gebruikersberichten. De gebruiker stemt er zonder enig voorbehoud mee in dat het op het platform en/of met andere gebruikers niets zal posten of delen waarvan de gebruiker weet of redelijkerwijs aanneemt dat het:

(a) onnauwkeurig, onjuist of misleidend is op gelijk welke manier; of

(b) lasterlijk, beledigend, obsceen, profaan, pornografisch of aanstootgevend is; of

© inbreuk maakt op of strijdig is met de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij (bijvoorbeeld foto’s of ander materiaal waarvoor de gebruiker geen schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van dat materiaal om het te posten op het platform (inclusief maar niet beperkt tot het profiel)), met inbegrip van het recht op publicatie of recht op privacy van elke partij; of

(d) in strijd is met een wet, statuut, ordonnantie of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot de regels voor exportcontrole, gebruikersbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame); of

(e) bedreigend of intimiderend is of aanzet tot racisme, fanatisme of haat van welke aard ook tegen een groep of individu; of

(f) geweld tegen een persoon of beschadiging of vernieling van een eigendom bevordert of aanmoedigt; of

(g) illegaal is of illegale activiteiten promoot; of

(h) het verstrekken van informatie om veiligheidsmaatregelen te omzeilen promoot; of

(i) een politiek religieuze agenda heeft en/of bekende banden met haatdragende, criminele en/of terroristische activiteiten heeft; of

(j) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die bedoeld zijn om de werking van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te vernietigen of te beperken; of

(k) enigerlei vorm van reclame, promotiemateriaal, ‘junk mail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’ of enige andere vorm van werving bevat; of

(l) in strijd is met onze merken of andere van onze financiële, commerciële, reputatie- of andere belangen; of

(m) de dienstverlener(s) op een onrechtmatige wijze benadeelt; of

(n) in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

6. Indien de gebruiker de mening toegedaan is dat bepaalde gebruikersberichten op het platform in strijd zijn met zijn rechten of sommige van de hierboven vermelde regels en beperkingen, wordt de gebruiker uitgenodigd contact met HOMERAS op te nemen via support@homeras.be, zodat HOMERAS kan nagaan of het al dan niet moet optreden.

7. HOMERAS behoudt zich het recht voor (zonder verplichting daartoe) om naar eigen goeddunken het door een platformgebruiker gepost materiaal te verwijderen of te bewerken dan wel om een gebruikersbericht niet online te plaatsen en dit alles zonder recht op schadevergoeding voor de gebruiker.

Bij overtreding van voorgaande verplichtingen door de gebruiker, kan HOMERAS bovendien het gebruikersaccount van de gebruiker schorsen of annuleren.

8. De gebruiker erkent dat de dienstverlener steeds over een recht van antwoord zal beschikken.

9. De gebruiker begrijpt dat hij bij het gebruik van het platform blootgesteld wordt aan gebruikersberichten van uiteenlopende bronnen, inclusief via Internet links, en dat HOMERAS niet verantwoordelijk zal zijn voor de juistheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van of betreffende dergelijke gebruikersberichten.

10. HOMERAS levert redelijke inspanningen om gebruikersberichten te beschermen tegen verlies, vernietiging of vervalsing. De gebruiker is evenwel volledig verantwoordelijk om een back-up te maken zoals het de gebruiker past, en de gebruiker begrijpt dat HOMERAS derde dienstverleners kan inschakelen voor technische beveiligingsmaatregelen en dat HOMERAS gebonden is aan de voorwaarden van die derde dienstverleners.

8.9.        Gebruik van het platform

1. De gebruiker mag het platform enkel voor wettelijke doeleinden gebruiken. De gebruiker mag het platform niet gebruiken:

(a) in strijd met de wetten en regelgeving die op de gebruiker van toepassing zijn;

(b) op onwettige of frauduleuze wijze;

© om personen kwaad te doen of trachten kwaad te doen op enigerlei wijze;

(d) om gegevens, waaronder prijzen, op geautomatiseerde wijze te verzamelen of te onttrekken van het platform (waaronder via “web scraping”);

(e) om informatie over andere bezoekers van het platform te traceren of proberen te traceren;

(f) om de kwetsbaarheid van het platform of een netwerk aangesloten op het platform te onderzoeken, te scannen of te testen, of inbreuk te plegen op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van het platform;

(g) om ongevraagde of niet-toegestane reclame, promomateriaal of soortgelijke werving (spam) te verzenden, of de verzending ervan te verkrijgen;

(h) om acties te ondernemen die een onredelijk of onevenredig grote belasting zouden betekenen voor de infrastructuur van het platform;

(i) om de goede werking of kenmerken van het platform of enige transactie die zich op het platform voltrekt, of het gebruik van het platform door een andere persoon te verstoren;

(j) om gegevens door te sturen, materiaal te verzenden of te verspreiden dat virussen, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercode bevat en bedoeld is om een negatieve invloed te hebben op de werking van computersoftware of hardware.

9. Aansprakelijkheid

1. HOMERAS kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de door de dienstverlener, of een persoon waarvoor de dienstverlener instaat, uitgevoerde diensten in uitvoering van het contract tussen de gebruiker en de dienstverlener. Enkel de dienstverlener is verantwoordelijk voor de door hem, of een persoon waarvoor de dienstverlener instaat, uitgevoerde diensten.

2. HOMERAS wijst elke aansprakelijkheid af betreffende de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van het in contact brengen van de gebruiker met de dienstverlener. HOMERAS verbindt zich er enkel toe een geschikte dienstverlener te zoeken voor de gebruiker. HOMERAS zal daarbij uitgaan van volgende criteria: het type van dienstverlening, de plaats waar de diensten uitgevoerd moeten worden en de beschikbaarheid van de dienstverlener. HOMERAS zal enkel zoeken naar de meest geschikte dienstverlener binnen de groep van dienstverleners waarmee HOMERAS een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Enkel de dienstverlener is aansprakelijk voor de informatie omtrent diens specialiteit, geografisch werkgebied en beschikbaarheid. HOMERAS oefent op geen enkele wijze controle uit op de juistheid van de door de dienstverlener verstrekte informatie. HOMERAS kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en indirecte schade aan de gebruiker of derden ten gevolge van (eventueel foutief) verstrekte informatie door de dienstverlener.

3. HOMERAS zal de nodige inspanningen leveren opdat het platform 24h per dag en dit 7 dagen op 7 beschikbaar is voor de gebruiker. De gebruiker erkent dat HOMERAS niet te allen tijde kan garanderen dat het platform vrij is van fouten en ononderbroken en foutloos kan werken op alle systemen. Bovendien erkent de gebruiker dat HOMERAS de toegang tot het platform, met inbegrip van alle informatie op het platform, tijdelijk kan verhinderen of intrekken, stopzetten of wijzigen, wanneer dit vereist is om de dienstverlening te verbeteren of te veranderen, in te spelen op veranderingen in de regelgeving of commerciële behoeften, aansluitend op zakelijke vereisten of om enige andere reden, of om nieuwe diensten aan te bieden.

4. HOMERAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe en indirecte schade die de gebruiker kan oplopen in geval van een defecte werking van het platform, ingeval van een technisch probleem (zoals een virus of een bug) of ingeval van een volledige of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van het platform om welke reden dan ook.

5. Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de informatie (zoals persoonlijke gegevens, omschrijving van het probleem) die hij op het platform plaatst. HOMERAS oefent op geen enkele wijze controle uit op de juistheid van de, door de gebruiker verstrekte, informatie. HOMERAS kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en indirecte schade aan de dienstverlener of derden ten gevolge van (eventueel foutief) verstrekte informatie door de gebruiker. De gebruiker zal HOMERAS vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, uitgaven, schade, vorderingen en aanspraken die verband houden met enige vordering van de dienstverlener of derden jegens HOMERAS, voortvloeiend uit de door de gebruiker verstrekte informatie.

6. Indien het platform hyperlinks bevat naar andere websites die door derden worden uitgebaat, kan HOMERAS niet aansprakelijk gesteld worden voor enige inhoud afkomstig van deze websites. Enkel de uitbaters van deze website zijn verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving en de reglementeringen die toepasbaar zijn op de producten en diensten die ze op hun website aanbieden.

7. In geen geval zal HOMERAS aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige indirecte schade (met inbegrip van, doch niet beperkt tot winstderving, verlies van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens/data, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie, personeelskosten) of voor enige schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van het platform en het platform door de gebruiker. De gebruiker zal HOMERAS vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, uitgaven, schade, vorderingen en aanspraken die verband houden met enige vordering van de dienstverlener of van derden jegens HOMERAS, voortvloeiend uit het door de gebruiker verkeerd gebruik van het platform en het platform en waarvoor HOMERAS geen verantwoordelijkheid draagt.

8. Niets in de Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van een partij bij lichamelijk letsel of overlijden of voor schade veroorzaakt door:

o   opzet, fraude of zware fout;

10. INBREUK OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden door de gebruiker, geeft HOMERAS het recht om de gebruiker de toegang tot het gebruik van het platform te weigeren en om zijn bestelling desgevallend te annuleren en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor HOMERAS.

11. Intellectuele eigendom

1. De gebruiker erkent dat alle intellectuele rechten op de inhoud van het platform (hieronder begrepen, zonder beperkend te zijn: alle teksten, grafische voorstellingen, foto’s , video’s, databases, logo’s, iconen, afbeeldingen, domeinnamen en software) eigendom zijn van HOMERAS dan wel van derden die een licentie verleend hebben aan HOMERAS.

2. De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die de intellectuele eigendomsrechten van HOMERAS of derden zou kunnen schaden. Het platform en de bijhorende software kunnen enkel en alleen door de gebruiker gebruikt worden teneinde beroep te doen op de diensten van HOMERAS. Elk ander gebruik is strikt verboden.

3. De gebruiker verbindt zich ertoe HOMERAS onmiddellijk in kennis te stellen van elke mogelijke inbreuk door een derde partij op de intellectuele eigendomsrechten van HOMERAS of een derde.

12. Bescherming van de persoonsgegevens

1. Door gebruik te maken van de platform, aanvaart de gebruiker dat bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden door HOMERAS. Het betreft zowel gegevens die verzameld worden tijdens het registratieproces als gegevens die verzameld worden tijdens het gebruik van het platform.

2. Voor meer informatie kan de gebruiker de Privacyverklaring raadplegen. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden houdt tevens de aanvaarding in van alle termen van de Privacyverklaring.

3. Wanneer de gebruiker de offerte bevestigt, gaat de gebruiker ermee akkoord dat persoonlijke gegevens worden gecommuniceerd aan de dienstverlener en dat deze gegevens worden opgenomen in de openbare gegevenslijst van het platform.

13. Bewijs

1. Elektronische berichten, verrichtingen op het platform en (betalings-) transacties tussen de gebruiker en HOMERAS worden aangetoond met behulp van de logs en transactiebestanden die HOMERAS elektronisch bewaart. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat de gebruiker akkoord met de bewijskracht van deze logs en aanvaardt deze dat HOMERAS de logs en de bewijskracht ervan mag gebruiken in eventuele geschillen. Deze mogelijkheid van de bewijslast belet de gebruiker niet om eigen bewijs te leveren met behulp van toegestane wettelijke methoden.

2. HOMERAS biedt methodes aan voor elektronische bevestiging en desgevallend ondertekening op het platform (meer bepaald via een uniek aan de gebruiker toegewezen identificatienaam en paswoord, het aanvinken van keuzes, bevestigingsknoppen, en, wanneer toepasselijk, middelen zoals unieke paswoorden aangemaakt via email of sms berichten, digitale vingerafdrukherkenning voor betalingen op mobiele toestellen of handgeschreven handtekeningen op touchscreens).

3. Door gebruik te maken van het platform gaat de gebruiker ermee akkoord dat de aangeboden methodes voor elektronische bevestiging en ondertekening gebruikt worden om bindende juridische verrichtingen af te sluiten (met inbegrip van de bestelling van werken en hun betalingen).

4. Door gebruik te maken van één van de methodes voor elektronische bevestiging of ondertekening aangeboden op het platform van HOMERAS, geeft de gebruiker aan deze methodes dezelfde bewijskracht als met de hand ondertekende documenten, ook tegenover dienstverleners en andere derden die zich hierop beroepen.

14. Diverse bepalingen

1. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

2. Geen enkele handeling, gebrek aan handelen, stilzwijgen of enig ander gedrag van partijen zal als afstand of verzaking aan enig recht of voordeel van deze partij voortvloeiend uit huidige algemene voorwaarden beschouwd worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk als dusdanig vermeld. Elke afstand of verzaking van een partij op te treden tegen om het even welke overtreding van enige bepaling van huidige algemene voorwaarden kan nooit beschouwd worden als een definitieve afstand of verzaking voor latere overtredingen, en de desbetreffende bepalingen blijven van kracht tussen partijen.

3. De gebruiker mag de rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit onderhavige algemene voorwaarden, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van HOMERAS.

4. Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen HOMERAS en de gebruiker met betrekking tot haar voorwerp en vervangen elke voorafgaande mondelinge of schriftelijk afspraak met betrekking tot het voorwerp.

15. Toepasselijk recht

1. Deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen de dienstverlener en de gebruiker en de offerte worden beheerst door het Belgisch recht.

2. In geval van een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden, zullen partijen trachten het geschil minnelijk te regelen. Tenzij de gebruiker een consument is, zullen de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd zijn voor alle betwistingen over de overeenkomst. In ieder geval zullen de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd zijn.